រឿងទេពធីតាក្រុងនាគ

author Rado Rado   1 год. назад
1,307 views

6 Like   2 Dislike

ធីតាយ៉ព្រះក្លិន Thida Yor Presh Klin

Tep Thida Pka Thkol Meas 07- ព្រះនាងផ្កាថ្កុលមាស 07

ទេព​ធីតា​ក្រុង​នាគ​។ភាគ48| Khmer thái.Tep Thida Krong Neak

នាគខ្មែរ, ប្រវត្តិអាថ៍កំបាំង ព្រះម៉ែនាគ, ព្រះម៉ែមេរា, ...

ប្រវត្តិអាថ៍កំបាំង ព្រះម៉ែនាគ ម្ចាស់ព្រះភូមិនគរ ខ្មែរ-ក្មែរ ទីណាត់ជួប រវាង ព្រះរាជា និង ព្រះម៉ែនាគ នៅប្រាសាទ ភិមានអាកាស។ សូមចំណាយពេល ១៨:២១នាទី ទស្សនាស្វែងយល់ឬសកែវ ដួងព្រលឹងបុព្វបុរសខ្មែរ ។ សូមជួយចែករំលែក ប្រសិនបើអ្នកអាចស្តាប់បានអ្វីដែលខ្ញុំបានចំនាយពេលនិយាយនេះ។ ឯកសារប្រវត្តិនាគខ្មែរ http://nokorkmer.info/main.html

ធីតាយ៉ព្រះក្លិន Thida Yor Presh Klin

រឿងមួយដែលល្អមេីល

Comments for video: