ទេពបីរដូវ ភាគ66, Tep Bey Radov 66, និយាយខ្មែរ [67-69ចុចលីងក្រោម]

author WeTube HD   5 мес. назад
639,621 views

2,827 Like   381 Dislike

ទេពបីរដូវ ភាគ​ទី​67-Tep Bey rodov- ep67-2017 Full HD

╔═╦╗╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗ ║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣ ╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣ ╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝ ★សូមចុចសាប់ស្រ្កៃឆាណែលខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានបទថ្មីៗ Please Subscribe Khmer subscribe Thank You! ★សូមចុចសាប់ស្រ្កៃឆាណែលខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានបទថ្មីៗPlease Subscribe Channel me -------------------keyword---------------- ទេពបីរដូវ 2017, ទេពបីរដូវ និយាយខ្មែរ, ទេពបីរដូវ ដុំទី20, ទេពបីរដូវ ដុំទី17, ទេពបីរដូវ ភាគ1, ទេពបីរដូវ ភាគ27, ទេពបីរដូវ, ទេពបីរដូវ 2017 និយាយខ្មែរ, ទេពបីរដូវ end, ទេពបីរដូវ ep 20, ទេពបីរដូវ full, ទេពបីរដូវ full និយាយខ្មែរ, ទេពបីរដូវ full movie speak khmer, ទេពបីរដូវ full speak khmer, ទេពបីរដូវ full hd, ទេពបីរដូវ speak khmer, ទេពបីរដូវ song, ទេពបីរដូវ speak thai, ទេពបីរដូវ thai, ទេពបីរដូវ the end, ទេពបីរដូវ 2017 ភាគបញ្ចប់, ទេពបីរដូវ 33 និយាយភាសាថៃ. tep bey rodov thai, tep bey rodov ep 21, tep bey rodov speak khmer full, tep bey rodov ep 19, tep bey rodov full, tep bey rodov full movie, tep bey rodov hd, tep bey rodov khmer, tep bey rodov speak khmer 21, tep bey rodov speak khmer, tep bey rodov speak thai, tep bey rodov the end, tep bey rodov thai movie, tep bey rodov 2017. khmer song, khmer video mucis, cambodia idol, the vioce kid, Pich thai, Khmer Song Movie Thai, movie thai, ទេពបីរដូវ, ទេពបីរដូវ speak khmer, ទេពបីរដូវ song, ទេពបីរដូវ thai, ទេពបីរដូវ the end, ទេពបីរដូវ 2017 ភាគបញ្ចប់, ទេពបីរដូវ 33 និយាយភាសាថៃ, tep bey rodov thai, tep bey rodov ep 21, tep bey rodov speak khmer full, tep bey rodov speak khmer, tep bey rodov speak thai, tep bey rodov the end, tep bey rodov 2017

เทพสามฤดู ตอน 68 [18 กุมภาพันธ์ 2561]

เมื่อกาลครั้งหนึ่งสวรรค์มีเรื่องราว... ณ นครอุดม มีท้าวตรีภพเป็นเจ้าผู้ครองเมือง มีพระมเหสี 2 พระองค์ คือพระมเหสีมณี และพระมเหสีทัศนีย์ แต่ยังไม่มีพระราชบุตรเพื่อสืบสันตติวงศ์ จึงได้ทำพิธีบวงสรวงต่อพระอิศวรเพื่อขอพระโอรส เมื่อพระอิศวรรับทราบด้วยญาณแล้ว จึงได้ให้มาตุลีไปตามพระพิรุณมาเฝ้า เพื่อเตรียมจุติลงไปยังเมืองมนุษย์ แต่ทว่าพระราหูและนางจินดาเมขลาต้องการเสด็จลงไปด้วย จึงได้ปรึกษากัน โดยพระราหูเสนอให้ทั้ง 3 พระองค์จุติยังเมืองมนุษย์ตามฤดูกาล โดยฤดูร้อนจะเป็นพระราหู ฤดูฝนเป็นพระพิรุณ ฤดูหนาวเป็นนางจินดาเมขลา --------------- เทพสามฤดู ตอน 68 วันที่ออกอากาศ : 18 กุมภาพันธ์ 2561 นักแสดงนำ : พลพจน์ พูลนิล, ธนเดช ดีสีสุข, คริษฐา สังสะโอภาส, กชกร ส่งแสงเติม, ดาริน ดารากานต์, พบศิลป์ โตสกุล ผลิตโดย : บริษัท สามเศียร จำกัด , บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด บทละครโทรทัศน์ : ภาวิต/พิกุลแก้ว กำกับการแสดง : ภิภัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์ ลิขสิทธิ์: บริษัทสามเศียร จำกัด ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ บริษัท สามเศียร ได้ที่ Facebook | https://www.facebook.com/samsearn.fanpage/ Instagram | https://www.instagram.com/samsearn/ Website | http://www.samsearn.com/

ទេពបីរដូវ ភាគ-48EP-Tep Bey Rodov-48EP-full Hd

╔═╦╗╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗ ║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣ ╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣ ╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝ ★សូមចុចសាប់ស្រ្កៃឆាណែលខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានបទថ្មីៗ Please Subscribe Khmer subscribe Thank You! ★សូមចុចសាប់ស្រ្កៃឆាណែលខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានបទថ្មីៗPlease Subscribe Channel me -------------------keyword---------------- ទេពបីរដូវ 2017, ទេពបីរដូវ និយាយខ្មែរ, ទេពបីរដូវ ដុំទី20, ទេពបីរដូវ ដុំទី17, ទេពបីរដូវ ភាគ1, ទេពបីរដូវ ភាគ27, ទេពបីរដូវ, ទេពបីរដូវ 2017 និយាយខ្មែរ, ទេពបីរដូវ end, ទេពបីរដូវ ep 20, ទេពបីរដូវ full, ទេពបីរដូវ full និយាយខ្មែរ, ទេពបីរដូវ full movie speak khmer, ទេពបីរដូវ full speak khmer, ទេពបីរដូវ full hd, ទេពបីរដូវ speak khmer, ទេពបីរដូវ song, ទេពបីរដូវ speak thai, ទេពបីរដូវ thai, ទេពបីរដូវ the end, ទេពបីរដូវ 2017 ភាគបញ្ចប់, ទេពបីរដូវ 33 និយាយភាសាថៃ. tep bey rodov thai, tep bey rodov ep 21, tep bey rodov speak khmer full, tep bey rodov ep 19, tep bey rodov full, tep bey rodov full movie, tep bey rodov hd, tep bey rodov khmer, tep bey rodov speak khmer 21, tep bey rodov speak khmer, tep bey rodov speak thai, tep bey rodov the end, tep bey rodov thai movie, tep bey rodov 2017. khmer song, khmer video mucis, cambodia idol, the vioce kid, Pich thai, Khmer Song Movie Thai, movie thai, ទេពបីរដូវ, ទេពបីរដូវ speak khmer, ទេពបីរដូវ song, ទេពបីរដូវ thai, ទេពបីរដូវ the end, ទេពបីរដូវ 2017 ភាគបញ្ចប់, ទេពបីរដូវ 33 និយាយភាសាថៃ, tep bey rodov thai, tep bey rodov ep 21, tep bey rodov speak khmer full, tep bey rodov speak khmer, tep bey rodov speak thai, tep bey rodov the end, tep bey rodov 2017

ទេពបីរដូវ:part 69End

Panama song, ព្រះនាងទាំងបីអង្គរាំឡូយណាស់, ទេពបីរដូវ

ព្រះនាងទាំងបីអង្គរាំឡូយណាស់, ទេពបីរដូវ ╔═╦╗╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗ ║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣ ╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣ ╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝ ★សូមចុចសាប់ស្រ្កៃឆាណែលខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានបទថ្មីៗPlease Subscribe Channel me -------------------keyword---------------- ទេពបីរដូវ 2017, ទេពបីរដូវ និយាយខ្មែរ, ទេពបីរដូវ ដុំទី20, ទេពបីរដូវ ដុំទី17, ទេពបីរដូវ ភាគ1, ទេពបីរដូវ ភាគ27, ទេពបីរដូវ, ទេពបីរដូវ 2017 និយាយខ្មែរ, ទេពបីរដូវ end, ទេពបីរដូវ ep 20, ទេពបីរដូវ full, ទេពបីរដូវ full និយាយខ្មែរ, ទេពបីរដូវ full movie speak khmer, ទេពបីរដូវ full speak khmer, ទេពបីរដូវ full hd, ទេពបីរដូវ speak khmer, ទេពបីរដូវ song, ទេពបីរដូវ speak thai, ទេពបីរដូវ thai, ទេពបីរដូវ the end, ទេពបីរដូវ 2017 ភាគបញ្ចប់, ទេពបីរដូវ 33 និយាយភាសាថៃ. tep bey rodov thai, tep bey rodov ep 21, tep bey rodov speak khmer full, tep bey rodov ep 19, tep bey rodov full, tep bey rodov full movie, tep bey rodov hd, tep bey rodov khmer, tep bey rodov speak khmer 21, tep bey rodov speak khmer, tep bey rodov speak thai, tep bey rodov the end, tep bey rodov thai movie, tep bey rodov 2017. khmer song, khmer video mucis, cambodia idol, the vioce kid, Pich thai, Khmer Song Movie Thai, movie thai, ទេពបីរដូវ, ទេពបីរដូវ speak khmer, ទេពបីរដូវ song, ទេពបីរដូវ thai, ទេពបីរដូវ the end, ទេពបីរដូវ 2017 ភាគបញ្ចប់, ទេពបីរដូវ 33 និយាយភាសាថៃ, tep bey rodov thai, tep bey rodov ep 21, tep bey rodov speak khmer full, tep bey rodov speak khmer, tep bey rodov speak thai, tep bey rodov the end, tep bey rodov 2017

ចុចលីងនេះhttps://www.facebook.com/Dramakhmer168/
សូមស្វាគមន៍មកកានឆាណែលយើងខ្ញុំ៖ រាល់ការបង្ហោះវីដេអូឫរឿងណាមួយមើលទៅគាំឆ្គងសូមអធ្យាស្រ័យឫសរសេរប្រាប់យើងខ្ញុំអោយបានដឹងផង សូមអរគុណ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome to our channel: All posts, videos, or stories look supportive Please kindly or write to us Thank you!

Comments for video: